Alvorens een bedrijf of activiteit op te richten, moet elke ondernemer vier belangrijke punten overwegen:

– Zijn markt,

– Zijn motivaties en vaardigheden,

– De investeringen die moeten worden gedaan om het project te voltooien,

– De financiële middelen en andere bronnen die beschikbaar zijn….

Het zijn de antwoorden op deze vragen die al dan niet zullen leiden tot de beslissing om een onderneming op te richten.

Zodra het besluit is genomen, zal een reeks formaliteiten, vereisten en administratieve verplichtingen moeten worden vervuld, die variëren naarmate het soort activiteit en de rechtsvorm van de vennootschap.

De belangrijkste stappen bij de oprichting van een bedrijf zijn de volgende:

1.         Stel een goed Businessplan op

2.         Kies een rechtsvorm: eenmanszaak (natuurlijke persoon zonder rechtspersoonlijkheid) of         vennootschap (rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid)

3.         Open een bankrekening waarop u het verplichte en noodzakelijke bedrag stort, afhankelijk van het type vennootschap

4.         de statuten van de vennootschap opstellen, waarin het doel van de vennootschap duidelijk wordt omschreven en de maatschappelijke zetel wordt gekozen

5.         Ga naar een notaris die de oprichting van de vennootschap officieel zal maken

6.         Schrijf u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

7.         Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

8.         Zich identificeren bij de BTW en respecteer bepaalde verplichtingen terzake.

9.         In geval van aanwerving van personeel: zich aansluiten bij een sociaal secretariaat

1.Stel een goed Business plan op

Een Business plan is een document waarin de commerciële, strategische en financiële doelstellingen van het project voor de komende 3 tot 5 jaar in detail worden beschreven.

Het Business plan zal u in staat stellen de duurzaamheid van het project of de onderneming te beoordelen. Het maakt het mogelijk het project te structureren en de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren te projecteren.

Het maakt het ook mogelijk de investeringen te kwantificeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van de onderneming.

2. Kies een rechtsvorm: eenmanszaak (persoon zonder rechtspersoonlijkheid) of vennootschap (rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid)

Sinds 1 mei 2019 zijn er 4 vennootschapsvormen:

– BVBA – Besloten Venootschap met beperkte aansprakelijkheid : De aansprakelijkheid van de oprichters is beperkt en de inbreng van kapitaal is niet langer nodig

– Eenvoudige vennootschap: meer riskant wegens de onbeperkte aansprakelijkheid van de oprichters

– CV- Coöperatieve Vennootschap: kan alleen worden gekozen door bedrijven die de coöperatieve filosofie werkelijk toepassen.

– NV – Naamloze venootschap: het startkapitaal is vastgesteld op 61.500 euro

Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken: deze bepalen welke vorm het meest geschikt is voor uw situatie.

3. Open een bankrekening waarop u het verplichte en noodzakkelijke bedrag stort, afhankelijk van het soort bedrijf

Elke vennootschap moet haar eigen bankrekening hebben. In geen geval kan het de rekening van de directeur of de aandeelhouder zijn.

Afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm kan het nodig zijn het nodige kapitaal over te maken alvorens naar de notaris te gaan om ervoor te zorgen dat de middelen daadwerkelijk aanwezig zijn.

Voor de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bijvoorbeeld moet vóór de oprichting 61 500 € op de bankrekening worden gestort voorafgaand de grondwet.

4. De statuten van de vennootschap opstellen, waarin het doel van de vennootschap duidelijk wordt omschreven en de zetel wordt gekozen

Er zijn standaard statuten, maar u zult het doel van de vennootschap moeten specificeren en de maatschappelijke zetel van de vennootschap moeten bepalen.

Maatschappelijk doel: dit is de beschrijving van de activiteiten van de onderneming

Maatschappelijke zetel: dit is de administratieve en fiscale zetel van de vennootschap. De keuze van de zetel is van cruciaal belang. Zij zal de plaats van belastingheffing en het taalstelsel van de vennootschap bepalen.

Veel ondernemers besluiten de maatschappelijke zetel van hun bedrijf te vestigen in een bedrijven- of coworkingcentrum.

Door de zetel van de vennootschap niet in een privé-woning te vestigen, is het mogelijk privé- en beroepsvermogen te scheiden. Derden zullen ook alleen het adres van de zetel kunnen zien zoals dat in de statuten is gepubliceerd.

5. Ga naar een notaris die de oprichting van de vennootschap officieel zal maken

Het is de notaris die de oprichting van de vennootschap officieel maakt. Dit is noodzakelijk om het leven te geven.

6.Schrijf je in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is gewoon een elektronische gegevensbank waarin alle in België geregistreerde ondernemingen zijn opgenomen.

Door de naam of het nummer van een vennootschap in te tikken, kunt u de maatschappelijke zetel van de vennootschap vinden en de namen van de bestuurders raadplegen.

7Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Het betalen van sociale premies biedt bescherming in geval van ongeval, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dit lidmaatschap is echter niet facultatief: het is verplicht voor elke zelfstandige.

Deze bijdrage stelt u ook in staat om op termijn van een pensioen te genieten.

8. Zich identificeren bij de BTW en respecteer bepaalde verplichtingen terzake.

U moet uw btw-identificatie online aanvragen

De btw is een indirecte heffing – een belasting – die u kunt terugvorderen op aangekochte producten/diensten en die u verplicht betaalt op gefactureerde producten/diensten.

BTW-plichtig zijn betekent dat u elke maand of elk kwartaal de BTW op uw verkochte en aangekochte diensten/producten moet aangeven. Het saldo zal worden overgedragen of uitbetaald naargelang het schaal.

  • In geval van aanwerving van personeel: zich aansluiten bij een sociaal secretariaat

De berekening van het nettoloon en de bedragen van de socialezekerheidsbijdragen die moeten worden betaald bij de aanwerving van personeel is in België een zeer ingewikkelde zaak.

Een sociaal secretariaat zorgt voor de administratie van alle salarissen en het beheer van de arbeidsovereenkomsten. U geeft maandelijks de gepresteerde uren en dagen van uw werknemers/werkneemsters op en het sociaal secretariaat zorgt voor alle berekeningen van de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen. Het geeft u ook het bedrag van het nettoloon dat betaald moet worden.